MetaKocka blog

Novosti, nasveti, navodila ...

Obrnjena davčna obveznost po 76.členu ZDDV-1 za gradbeno dejavnost

02. 10. 2010 | Nasveti, Novosti v MetaKocki

MetaKocka zagotavlja enostavno izdajanje računov, avansnih računov  z upoštevanjem obrnjene davčne obveznosti po 76.členu.

Najprej kratko pojasnilo uporabe obrnjene davčne obveznosti po 76.členu ZDDV -1

Pri uporabi mehanizma obrnjene davčne obveznosti je kupec blaga tisti, ki mora obračunati in plačati DDV. Dobavitelj od opravljene dobave ne obračuna DDV, na računu pa mora navesti 76.a člen ZDDV-1, da je dobava blaga ali opravljena storitev predmet obrnjene davčne obveznosti.

Pravilo obrnjene davčne obveznosti se uporablja za:

  • določene storitve v gradbenem sektorju;
  • storitve najemanja osebja v zvezi z opravljanjem storitev v gradbenem sektorju;
  • dobave zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil obdavčitev v skladu s 45. členom ZDDV-1;
  • dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1.

Kako poteka izdaja računa?

Dobavitelj mora na računu izkazati vse podatke, ki so v skladu z 82. členom ZDDV-1 obvezni ter označiti, da gre za dobavo, pri kateri se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti. Razviden mora biti tudi podatek o davčni osnovi po posamezni davčni stopnji in znesek DDV, ki pa ni vključen v skupni znesek obračunanega DDV, temveč je izkazan kot znesek DDV, dolgovan na podlagi obrnjene davčne obveznosti. Na računu je treba navesti tudi veljavno določbo 76.a člena ZDDV-1, po kateri je dobava blaga ali storitev predmet obrnjene davčne obveznosti.

obrnjena davčna obveznost

Kako je s predplačili?

V skladu z novim 36. c členom pravilnika, mora davčni zavezanec, ki je plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1, obračunati DDV tudi od danih predplačil.

Nekaj dodatnih pojasnil:

Kako DDV obračuna gradbeno podjetje na izdanem računu, ko ga izstavi za gradbena dela, opravljena fizični osebi v Sloveniji?

Če je fizična oseba, kateri je opravljena storitev, končni potrošnik, torej ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, se mehanizem obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76.a členom ZDDV-1 ne uporabi. Gradbeno podjetje obračuna na izdanem računuDDV po stopnji, ki je predpisana za določeno gradbeno storitev.

Po kateri stopnji DDV obračuna gradbeno podjetje na izdanem računu, če fizični osebi v Sloveniji proda zgolj blago kot npr. vrata?

Če gradbeno podjetje fizični osebi oz tudi davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV zgolj proda vrata, to ni gradbena storitev, temveč dobava blaga (vrat) in zato obračuna na izdanem računu DDV po splošni, 20-odstotni stopnji.


Dodaj komentar