Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

Menica

Menica je vrednostni papir, ki je lahko plačilno sredstvo, kreditni inštrument in služi kot zavarovanje obveznosti. Izdana mora biti v pisni obliki, menična obveznost pa nastane z vpisom v menico in se uveljavlja ter prenaša z menico. Po vsebini je precej preprosta, najlažje je če jo kupite v knjigarni. – glej sliko spodaj.

Slika: Menica
Menica pomeni obljubo izdajatelja menice, da bo plačal on sam oziroma nekdo tretji, ki bo menico kasneje sprejel (akceptiral). To pomeni, da kdor pridobi menico, dobi od svojega dolžnika obljubo, da mu bo ta kasneje plačal dolg. V kolikor menico sprejme (akceptira) banka, to upniku predstavlja dodatno varstvo, da bo njegova terjatev res poplačana v celoti v dogovorjenih rokih, saj se s tem za plačilo na menici dogovorjenega zneska zaveže tudi banka. Menica je abstrakten vrednostni papir, kar v praksi pomeni, da se dolžnik, ki je izdal menico, ne more upirati njenemu vnovčenju z ugovori, ki se tičejo posla, ki je bil podlaga za izdajo menice (da je npr. sklenjena pogodba neveljavna)
Menico se lahko izpolnjeni v vseh elementih ali pa vsebuje samo podpis dolžnika ( bianco menica). V postopku unovčenja bianco menice je treba v banki predložiti, poleg pravilno izpolnjene menice, še menično izjavo, s katero je izdajatelj menice pooblastil upnika za izpolnitev menice, ter nepreklicno in brezpogojno pooblastilo izdajatelja banki za unovčenje menice. 
Ob prejemu bianco menice v zavarovanje je treba vključiti še klavzulo »brez protesta« (nepreklicno, brezpogojno pooblastilo za unovčenje menice).
Nevarnost, ki izhaja iz tovrstnega zavarovanja denarnih obveznosti je v možnosti, da dolžnik kasneje to pooblastilo prekliče. Banka je kot pooblaščenec imetnika poslovnega računa pri upravljanju s sredstvi na računu vezana na njegova navodila in če ta pooblastilo prekliče, mora banka preklic upoštevati. To v praksi pomeni, da se lahko dolžnik zaveže za plačilo, nato pa se od te dolžnosti pred izpolnitvijo odveže zato pri uporabi bianco menic pazljivo.

V kolikor so vsi pogoji za unovčevanje menice izpolnjeni, banka na plačilni dan unovči menico do zneska, kot ga dopušča kritje na računu meničnega dolžnika. Na tem mestu je treba opozoriti na novo nevarnost. Dolžnik lahko izda menico v zavarovanje v višjem znesku, kot si to lahko dejansko privošči. Tako se lahko menični upnik poplača le do višine kritja na dolžnikovem računu. Tudi če po plačilnem dnevu pride do dodatnih prilivov na dolžnikov račun, to ne pomeni dopolnitve izpolnitve menične obveznosti samo po sebi, pač pa mora upnik za to vložiti predlog za izvršbo na podlagi menice kot verodostojne listine na pristojno sodišče.